ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគណនេយ្យភាពសង្គមត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជូនដល់មន្ទីរស្ថាប័ន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិន