ខេត្តប៉ៃលិន ធ្វើសន្និបាតលើកទី១ ដើម្បីបូកសរុបការងារ វិស័យឯកជនក្នុងខេត្ត ឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត ឆ្នាំ២០១៧