មន្ត្រីជំនាញនីតិកម្ម កំពុងយកចិត្តទុកដាក់ បណ្តុះបណ្តាលអប់រំសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ នៃការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈកសិកម្ម ដល់សហគមន៍កសិកម្ម ក្នុងគោលបំនងផ្តោតទៅលើការលើកកំពស់ ការយល់ដឹងស្តីពីបទដ្ឋានគតិយុទ្ត នីតិវិធី និងធានាបាននូវសមត្ថភាពសមស្រប ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មសម្ភារៈកសិកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ