លោកស្រី សៀង សុលីដា ត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តប៉ៃលិន ជំនួសលោកស្រី ឡុង សុឃាវី ចូលនិវត្តន៍