មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនធ្វើសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារសុខាភិបាលប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារអនុវត្តបន្តសំរាប់ឆ្នាំ២០១៧