ឯកឧត្តម កើត សុធា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនខេត្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមការងារសាខាក្រុមបក្ស ភូមិបរតាំងស៊ូ ក្នុងសង្កាត់បយ៉ាខា