ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំអូរអណ្តូងប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងច្បាប់ស្តីពីការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត