ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពង្រឹងសង្កាត់ ទួលល្វាចុះសាកសួរសុខទុក្ខនិងនាំអំណោយ ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន០៨គ្រួសារ