ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយសង្កាត់បយ៉ាខា នាំយកទៀនវស្សា ទៅវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃ គង់នៅវត្តបរហ៊ុយ