ក្រុមការងារចុះជួយឃុំស្ទឹងត្រង់ ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍សំខាន់ៗ នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត និងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃគណកម្មាធិការ រៀបចំការបោះឆ្នោត