ក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយសង្កាត់បរយ៉ាខានំាយកសំភារៈនិងថវិការទៅចូលរួមបុណ្យសព លោក នូវ វីន អនុភូមិ បរយ៉ាខា ដែលបានទទួលមរណៈ