ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពង្រឹងសង្កាត់ទួលល្វារួមជាមួយព្រះសង្ឃនិងចៅសង្កាត់ចុះ សាកសួរសុខ ទុក្ខនិងនាំអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតស្បៀងចំនួន ០៩គ្រួសារក្នុងសង្កាត់ទួល្វា