ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិន ជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងឧបត្ថម្ភស្បៀង ដល់មន្រ្តីកិច្ចសន្យា ជាកម្មករ អ្នកអនាម័យ អ្នកថែសួនច្បារសាធារណៈ របស់រដ្ឋបាលខេត្ត