ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះជួយសង្កាត់ បរយ៉ាខា ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាការពារភូមិ ទាំង៧ ក្នុងសង្កាត់បយ៉ាខា