មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តប្រជុំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តថវិកាចំណូល-ចំណាយថវិកាជាតិ (មន្ទីរជំនាញ) រយះពេល ១០ខែ