ឯកឧត្តម កើត សុធា អភិបាលខេត្តប៉ៃលិនទទួលជួប ពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម ស៊ុម សាក់អេមថានុន អភិបាលខេត្តចាន់បុរី ព្រះរាជាណាចក្រថៃ