ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពង្រឹងសង្កាត់ទួលល្វាចុះសាកសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកស្បៀងចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតស្បៀងចំនួន៦គ្រួសារក្នុងសង្កាត់ទួល្វា