សាលាក្រុងប៉ៃលិន និងសាលាស្រុកសាលាក្រៅ រៀបចំការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញ លើសេចក្តីព្រាងដីការស្តីពីវិធានគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋបាលក្រុង និងរដ្ឋបាលស្រុក