សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការងារបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្រ្តីតាមរយះកម្មវិធី ផអ៣ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ របស់មន្ទីរកិច្ចការនារី