ស្នងការនគរបាលខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ផែនការរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ និងផ្សព្វផ្សាយវេនប្រចាំបញ្ជាប្រចាំឆ្នាំ២០១៦