ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនចុះជួយសង្កាត់បរយ៉ាខា ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិការគណបក្សនិងជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល ២០១៦