សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធអាគ្រីបូឌី (AGRBUDDY) បច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ជី និងកសិកម្មការប្រើប្រាស់ដំណក់ទឹកដោយប្រព័ន្ធ សូឡាព្រមទាំងផ្តល់នូវបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព