មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសារាចរណ៏ណែនាំស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ