គណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសស្ពានថ្នល់ខេត្តប៉ៃលិន និងគណៈកម្មាធិការស្ពានថ្នល់ ខេត្តចាន់ថបុរី បានជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកំណត់ប្លង់សាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់អូរនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំខេត្តប៉ៃលិននិងច្រកទ្វាអន្តរជាតិបានប៉ាកាដ ខេត្តចាន់ថបុរី