ការដោះស្រាយបញ្ហាលំបាក និងក្តីកង្វល់ចំពោះមុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការតព្វកិច្ចរបស់មន្រ្តីរាជការយើងដែលជាសេវ៉ារដ្ឋបំរើប្រជាជនគ្រប់ពេលវេលា