មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិញ្ញវត្ថុខេត្តប៉ៃលិនបានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងបំប៉នស្តីពីនិតិវិធីលទ្ធកម្មសាធារណៈដល់ក្រុមលទ្ធកម្មនៃអង្គភាពថវិការនិងអង្គភាពលទ្ធកម្មក្រុង/ស្រុក