លោក ឌឹន គឹម ប្រធានមន្ទីរសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិនអញ្ជើញប្រគល់ទទួលជាផ្លូវការដំបូលស័ង្សីផ្ទះបាយដល់សិករងក្រុងប៉ៃលិន