លោក ស៊ុន យី អភិបាលក្រុងប៉ៃលិនជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការផ្តល់សេវាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលក្រុងជូនប្រជាពលរដ្ឋ