អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនបន្តដឹកទឹកស្អាតចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចំនួន ០២ភូមិ ក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់ និង ឃុំអូអណ្តូង