អាជ្ញធរខេត្តប៉ៃលិនបន្តដឹកទឹកយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិអណ្ដូងថ្ម និងភូមិអណ្ដូងបួន ឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅ