ក្រុមការងារមូលនិធិឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្ក នាំយកទឹកបរិសុទ្ធចែកជូន ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតទឹកសំរាប់បរិភោគ