គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនប្រារព្វខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៥ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា