ជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៏ខេត្តប៉ៃលិនចំនួន២៣២នាក់ ត្រូវបានក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាផ្តល់ប័ណ្ណសង្គមកិច្ច និងបើកគណនីយនៅធនាគារ អេស៊ីលេដា