លោក ស៊ុន យី ប្រធានគណបក្សក្រុងប៉ៃលិន ស្នើឲ្យក្រុមការងារ ចុះជួយតាមភូមិនីមួយៗត្រូវជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលា