លោកស្រី សោ មុនីរ័ត្ន ប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៏ជនបទខេត្តត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិន ជំនួសឯកឧត្តម ម៉ី មគ្គ ចូលនិវត្តន៍