ឯកឧត្តម កើត សុធាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានអញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយធនាគារជាតិនិងបណ្តាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាទូទាំងខេត្ត