សមាគមន៏ជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តគម្រងទី៥បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការងារទំនាក់ទំនងនិងដោះស្រាយវិវាទជូនដល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត/ក្រុង/ស្រុក នៅខេត្តប៉ៃលិន