ឯកឧត្តមកើត សុធា អភិបាលនៃអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអញ្ជើញចូលរួមពិធីដាំកូនឈើជាមួយក្រុមការងារវិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាស្ថានជាតិនៃរដ្ឋបាលអភិវឌ្ឍន៏បរិស្ថាន (NIDA) នៃខេត្តចាន់បុរី ប្រទេសថៃនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនក្រុងទេពនិម្មិតប៉ៃលិន