មន្ទីរផែនការនិងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនធ្វើវេទិការកម្មវិធីវិនិយោគ និងផ្សព្វផ្សាយសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការ ជូនដល់មន្ទីរជំនាញ និងអាជ្ញាធរខេត្ត/ក្រុង/ស្រុក