សិស្សានុសិស្ស ប្រជាពលរដ្ឋ និងមន្រ្តីរាជការសរុបចំនួនជិត៤០០នាក់ទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក