មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការធ្វើតារាងប្រៀបធៀបទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋកើនឡើង ថយចុះ ដល់មន្ទីរទាំង២៤និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់