គណកម្មាធិការទី៧នៃរដ្ឋសភា អញ្ជើញចុះសិក្សាស្វែងយល់អំពីវិស័យ អប់រំ យុវជន និងកីឡា , វិស័យធម្មការ និងសាសនា , វិស័យវប្បធម៌ និងវិស័យទេសចរណ៍ នៅខេត្តប៉ៃលិន