ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ឋសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា