រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនប្រារព្ធទិវានារីអន្តរជាតិ៨មិនាឆាំ្ន២០១៧ ខួបលើកទី១០៦ ក្រោមប្រធានបទ (ស្រ្តីដើម្បីសុខសន្តិភាព និងវឌ្ឍនភាព)