ក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ទួលល្វាប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃច្បាប់ និងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចុះជួយភូមិក្នុងសង្កាត់ទួលល្វា