រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន ប្រជុំពង្រឹងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី១ របស់ថ្នាក់ជាតិ និងផែនការរៀបចំបុណ្យចូលឆ្នាំប្រណៃជាតិខ្មែរ