ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយសង្កាត់បយ៉ាខា ប្រជុំជំរុញការអនុវត្តការងារគណបក្សក្នុងមូលដ្ឋាន ឱ្យបានកាន់តែល្អថែមទៀត ដើម្បីយកប្រៀបឈ្នះ ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់នាពេលខាងមុខ