ឯកឧត្តម អ៊ី ឈាន៖ ត្រូវរួមគ្នាការពារសុខសន្តិភាព និងសមិទ្ធផលនាពេលបច្ចុប្បន្ន តាមរយៈការទៅបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា