ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតស្បៀង ចំនួន១៣០៣គ្រួសារ មកពីសង្កាត់ទាំង០៤ ក្នុងក្រុងប៉ៃលិន ទទួលអំណោយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយះមន្ទីរសង្គមកិច្ចខេត្តប៉ៃលិន