សាលាក្រុងប៉ៃលិនប្រគល់ធុងសំរាមដល់ក្រុមហ៊ុន ឃុន វណ្ណៈ ដើម្បីដាក់ប្រមូលសំរាមនៅតាមទីប្រជុំជនសាធារណៈក្នុងក្រុងប៉ៃលិន